Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden / General Terms and Conditions
Lead Healthcare
Versie maart 2021 / Version March 2021

Artikel 1 – Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
Aanbod: een offerte of aanbieding tot het verrichten van Diensten door Lead Healthcare.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden of een naderhand vastgestelde en aan Opdrachtgever bekendgemaakte versie.
Bedrijf: een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een maatschap of een vennootschap die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Diensten: de diensten waarop het Aanbod en/of de Overeenkomst betrekking heeft, bestaande uit onder meer het afnemen van Corona-testen.
Lead Healthcare: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, zijnde de besloten vennootschappen Lead Healthcare B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71270124, btw-nummer NL858644472B01 en/of Lead Healthcare Covid Services B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77307771, btw-nummer NL860966148B01, allebei gevestigd te (3743 JN) Baarn aan de Luitenant Generaal van Heutzstraat 8, en allebei te bereiken op telefoonnummer: 085 0658002, e-mail: info@leadhealthcare.nl, website: www.leadhealthcare-covidservices.nl
Opdrachtgever: de Consument of het Bedrijf aan wie Lead Healthcare een Aanbod heeft gedaan en/of met wie Lead Healthcare een Overeenkomst heeft gesloten.
Overeenkomst: een Overeenkomst tot het verrichten van Diensten door Lead Healthcare.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van en elke Overeenkomst met Lead Healthcare, dus ook op aanvullingen op en/of aanpassingen van het Aanbod of de Overeenkomst.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn vóór of bij het doen van het Aanbod en/of het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld of, als het Aanbod en/of de Overeenkomst langs elektronische weg is gedaan en/of is gesloten, vóór of bij het doen van het Aanbod en/of het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld zodanig dat Opdrachtgever ze op kan slaan. Als terbeschikkingstelling langs elektronische weg redelijkerwijs niet mogelijk is, is vóór het doen van het Aanbod en/of het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt waar hij/zij van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kennis kan nemen. Lead Healthcare stuurt deze Algemene Voorwaarden in dat geval toe aan Opdrachtgever zodra hij/zij daar om verzoekt.
3. Voor zover een Aanbod of een Overeenkomst afwijkt van deze Algemene Voorwaarden prevaleert het Aanbod of de Overeenkomst.
4. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten/ van de hand gewezen.
5. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en wordt de nietige/vernietigde bepaling vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de nietige/vernietigde bepaling.

Artikel 3 – Het Aanbod
Een Aanbod is vrijblijvend (herroepelijk), tenzij uit het Aanbod zelf uitdrukkelijk anders voortvloeit.

Artikel 4 – De Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het Aanbod door de Opdrachtgever en het voldoen door Opdrachtnemer aan de in verband daarmee gestelde voorwaarden.
2. Als de Opdrachtgever een Consument is die het Aanbod langs elektronische weg aanvaardt, dan bevestigt Lead Healthcare onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lead Healthcare is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
3. Als de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, dan treft Lead Healthcare passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web-omgeving. Als de Opdrachtgever elektronisch betaalt, dan treft Lead Healthcare ook daartoe passende maatregelen ter beveiliging.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
1. Alleen als de Opdrachtgever een Consument is, kan hij de Overeenkomst gedurende een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen (ontbinden) met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 5.
2. De in artikel 5 lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag die volgt op het tot stand komen van de Overeenkomst.
3. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de in artikel 5 lid 1 genoemde termijn door middel van het modelformulier waarvan de tekst aan het slot van deze Algemene Voorwaarden is opgenomen dan wel op andere ondubbelzinnige wijze aan Lead Healthcare.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
5. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht ná Lead Healthcare eerst te hebben verzocht aan te vangen met het uitvoeren van de Diensten / de Overeenkomst vóór het einde van de in artikel 5 lid 1 genoemde termijn, dan is de Consument aan Lead Healthcare een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de Overeenkomst dat door Lead Healthcare is nagekomen op het moment van herroeping. De Consument erkent door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden dat hij zijn herroepingsrecht in dat geval verliest voor het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd en Lead Healthcare bevestigt dat hierbij aan de Consument.
6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende afspraken van rechtswege ontbonden.

Artikel 6 - Verplichtingen bij herroeping
1. Als Lead Healthcare de melding van de in artikel 5 bedoelde herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Lead Healthcare vergoedt alle betalingen van de Consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt.
3. Lead Healthcare gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Artikel 7 – Toestemming
1. Voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst is toestemming van Opdrachtgever vereist. Door middel van het inplannen van de Diensten geeft Opdrachtgever expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor die Diensten en het tijdstip waarop die Diensten plaatsvinden. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens voor zover Opdrachtgever de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist.
2. Lead Healthcare licht Opdrachtgever op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over de voorgenomen Diensten. Lead Healthcare licht Opdrachtgever die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.

Artikel 8 - Uitvoering
1. Lead Healthcare zal bij het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving nakomen en de eventuele aanwijzingen van toezichthouders zoals van de IGJ opvolgen. Lead Healthcare schakelt daarbij zo nodig één of meer artsen met een BIG-registratie in.
2. De Diensten worden uitgevoerd op de plaats/ plaatsen die Lead Healthcare in het Aanbod heeft voorgesteld en die Opdrachtgever heeft aanvaard.
3. Lead Healthcare is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht (gecertificeerde) derden in te schakelen, zoals artsen.
4. De Diensten worden uitgevoerd op het tijdstip dat/ de tijdstippen die Lead Healthcare in het Aanbod heeft voorgesteld en dat/ die Opdrachtgever heeft aanvaard. Als de Diensten niet of niet tijdig uitgevoerd kunnen worden, dan heeft  Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
5. Opdrachtgever is verplicht alle door Lead Healthcare gevraagde stukken en gegevens tijdig en in de gevraagde vorm aan Lead Healthcare te verstrekken, bij gebreke waarvan het niet of niet tijdig uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst niet aan Lead Healthcare kan worden toegerekend en Lead Healthcare gerechtigd is het uitvoeren van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de in artikel 8 lid 5 gevraagde stukken en gegevens, ook als die van derden afkomstig zijn.
7. Opdrachtgever voorziet Lead Healthcare uit eigen beweging van alle stukken en gegevens waarvan hij voorziet dat die voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst relevant zijn of kunnen zijn.
8. Opdrachtgever verleent aan Lead Healthcare alle medewerking die voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst nodig is, onder andere door aanwijzingen door of vanwege Lead Healthcare stipt op te voeren.


Artikel 9 - Duur, opzegging en verlenging
1. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn en bij gebreke daarvan met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.
2. De Overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt van rechtswege zonder opzegging na het verstrijken van die tijd, tenzij anders is overeengekomen. 
3. Als de Overeenkomst als bedoeld in artikel 9 lid 2 na het verstrijken van de bepaalde tijd stilzwijgend wordt voortgezet, dan loopt de Overeenkomst vanaf dat moment voor onbepaalde duur als bedoeld in artikel 9 lid 1.
4. Lead Healthcare kan de Overeenkomst in afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 en 2 met onmiddellijke ingang tussentijds opzeggen als Opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert dan wel zijn faillissement is aangevraagd.
5. Bij beëindiging van de Overeenkomst op grond van dit artikel 9 is Lead Healthcare nimmer verplicht tot vergoeding van schade of anderszins.

Artikel 10 – Betaling
1. Lead Healthcare voert de Diensten uit tegen de overeengekomen prijzen.
2. Als de Opdrachtgever een Consument is, is hij gehouden om de eventueel overeengekomen prijs voorafgaand aan de Diensten, bij het tot stand komen van de Overeenkomst, te betalen op de door Lead Healthcare aangegeven wijze, bij gebreke waarvan Lead Healthcare de Diensten en daarmee de Overeenkomst niet uitvoert.
3. Als de Opdrachtgever een Bedrijf is, is hij gehouden om de overeengekomen prijs te voldoen op de overeengekomen wijze, bij gebreke waarvan hij die prijs dient te voldoen binnen de op de daartoe strekkende factuur vermelde termijn.
4. De Opdrachtgever is verplicht de kosten die niet in de in artikel 10 lid 3 bedoelde prijs zijn inbegrepen op eerste verzoek volledig aan Lead Healthcare te vergoeden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat de Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Als een voorschot is overeengekomen, dient de Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst.
6. De Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Lead Healthcare is gerechtigd om de overeengekomen prijzen jaarlijks te verhogen in verband met de ontwikkeling van de prijzen (inflatie).
8. De Opdrachtgever dient de verschuldigde prijzen en eventuele kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de overeengekomen termijnen zoals vermeld op de factuur of anderszins te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer.
9. Bij faillissement van de Opdrachtgever worden alle door de Opdrachtgever verschuldigde prijzen, eventuele kosten en andere verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk geheel opeisbaar.
10. Als de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, is de Opdrachtgever die een Bedrijf is van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever die een Consument is, is pas in verzuim na het verstrijken van de in een schriftelijke aanmaning genoemde termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning met daarin een opgave van de buitengerechtelijke kosten.
11. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever die een Bedrijf is in verzuim is, is hij zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste verzuimdag tot de dag van algehele voldoening alsmede de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Als Lead Healthcare meer of hogere kosten heeft gemaakt, komen ook deze kosten in aanmerking voor vergoeding.

Artikel 11  - Privacy
1. Lead Healthcare verwerkt de (persoons)gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst en/of die op grond van een wettelijke verplichting verwerkt moeten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en met inachtneming van het bepaalde in het van toepassing zijnde privacy statement.
2. De Opdrachtgever verklaart door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen van de inhoud van het Privacy Statement.

Artikel 12 – Geheimhouding
1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Aanbod en/of een Overeenkomst, zoals van door Lead Healthcare opgestelde adviezen, rapportages en/of ontwerpen.
2. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is en/of de informatie niet vertrouwelijk is en/of partijen en/of één van hen tot openbaarmaking gehouden is op grond van een wettelijke verplichting en/of gerechtelijke uitspraak.Artikel 13 – Opschorting
1. Lead Healthcare heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde stukken en gegevens onder zich te houden als de Opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen voldoet.
2. Lead Healthcare is gerechtigd het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst op te schorten als de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst zonder dat Lead Healthcare alsdan aansprakelijk is voor de eventuele schade die de Opdrachtgever daardoor leidt.

Artikel 14 – Overmacht
1. Lead Healthcare is niet aansprakelijk wanneer zij door overmacht de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 14 lid 1 wordt in elk geval (maar niet uitsluitend) verstaan:
(i) het tekortkomen door toeleveranciers in de nakoming van verplichtingen die zij richting Lead Healthcare hebben en die van invloed zijn op het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst,
(ii) het tekortkomen door derden in de nakoming van verplichtingen die zij richting de Opdrachtgever hebben en die van invloed zijn op het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst,
(iii) gebrekkigheid van programmatuur en/of zaken of diensten van derden die nodig zijn voor het uitvoeren van de Diensten en daarmee van de Overeenkomst,
(iv) overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld ten gevolge van een pandemie of epidemie),
(v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten,
(vi) ziekte van personen die in dienst of in opdracht van Lead Healthcare werkzaam zijn.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Als enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, is Lead Healthcare daarvoor alleen aansprakelijk als Lead Healthcare dat resultaat in de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft gegarandeerd.
2. Als Lead Healthcare toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst, is zij daarvoor alleen aansprakelijk tot een bedrag van maximaal
€ 500.000,00 per gebeurtenis. Lead Healthcare is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/ of indirecte schade zoals winstderving, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
3. De Opdrachtgever vrijwaart Lead Healthcare voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan derden is geleverd en die mede bestond uit door Lead Healthcare aan de Opdrachtgever geleverde Diensten.
4. Door Lead Healthcare verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medische adviezen.
5. Door Lead Healthcare verstrekte adviezen op basis van door de Opdrachtgever onvolledige en/of onjuiste gegevens zijn nimmer grond voor aansprakelijkheid van Lead Healthcare.
6. Door Lead Healthcare verstrekte adviezen zijn nimmer bindend en slechts adviserend van aard.
7. Lead Healthcare staat er niet voor in dat de uitslag van de verleende Diensten te allen tijde betrouwbaar is.
8. Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Lead Healthcare vervallen als deze niet schriftelijk zijn gemeld bij Lead Healthcare binnen een jaar nadat de Opdrachtgever daarmee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.


Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De Opdrachtgever kan klachten kenbaar maken aan Lead Healthcare dan wel via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/
2. Bij Lead Healthcare ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lead Healthcare binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Toepasselijk recht
Op een Aanbod en/of Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Wijziging
Lead Healthcare heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.


Bijlage: Modelformulier voor herroeping

[dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen]
 
Aan:       

Lead Healthcare B.V./ Lead Healthcare Covid Services B.V.* gevestigd te (3743 JN) Baarn aan de Luitenant Generaal van Heutzstraat 8, e-mail info@leadhealthcare.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de levering van de volgende dienst: [aanduiding dienst],
herroept/herroepen*,
 
Besteld op [datum bestelling]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

[Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Article 1 - Terms
The General Terms and Conditions are defined as follows:
Offer: a quotation or offer for the provision of Services by Lead Healthcare.
General Terms and Conditions: these General Terms and Conditions or any version adopted and made known to the Client at a later date.
Company: a natural person, legal entity, partnership or company acting in the course of a profession or business.
Consumer: a natural person who is not acting in the exercise of a profession or business.
Services: the services to which the Offer and/or the Agreement relates, consisting of services such as the administration of Corona tests.
Lead Healthcare: the user of these General Terms and Conditions, being the private limited companies Lead Healthcare B.V., registered in the Trade Register under number 71270124, VAT number NL858644472B01 and/or Lead Healthcare Covid Services B.V., registered in the Trade Register under number 77307771, VAT number NL860966148B01, both located in (3743 JN) Baarn at Luitenant Generaal van Heutzstraat 8, and both contactable on telephone number: 085 0658002, e-mail: info@leadhealthcare.nl, website: www.leadhealthcare-covidservices.nl
Client: the Consumer or Company to whom Lead Healthcare has made an Offer and/or with whom Lead Healthcare has concluded an Agreement.
Agreement: an Agreement for the provision of Services by Lead Healthcare.

Article 2 - Applicability
1. These General Terms and Conditions apply to every Offer from and every Agreement with Lead Healthcare, including additions to and/or amendments to the Offer or the Agreement.
2. These General Terms and Conditions were made available to the Client before or when making the Offer and/or concluding the Agreement or if the Offer and/or the Agreement was made available and/or concluded electronically, before or when making the Offer and/or concluding the Agreement to the Client, such that the Client can store them electronically. If making these General Terms and Conditions available electronically is not reasonably possible, the Client shall be informed prior to making the Offer and/or concluding the Agreement so that they may acknowledge and accept these General Terms and Conditions electronically. In that case, Lead Healthcare shall send these General Terms and Conditions to the Client as soon as they are requested.
3. Insofar as an Offer or an Agreement deviates from these General Terms and Conditions, the Offer or the Agreement shall prevail.
4. The applicability of the general terms and conditions of the Client are expressly rejected.
5. If any provision of these General Terms and Conditions is rendered null and void or annulled, the other provisions of these General Terms and Conditions shall remain in full force, and the null and void/annulled provision shall be replaced by a provision that matches the null and void/annulled provision as closely as possible.

Article 3 - The Offer
An Offer is non-binding (revocable) unless the Offer explicitly states otherwise.

Article 4 - The Agreement
1. An Agreement is concluded by acceptance of the Offer by the Client and the fulfilment by the Contractor of the corresponding terms and conditions.
2. If the Client is a Consumer who accepts the Offer electronically, Lead Healthcare shall immediately confirm receipt of the Offer acceptance electronically. During the period in which the receipt of this acceptance has not been confirmed by Lead Healthcare, the Consumer shall be entitled to cancel the Agreement.
3. If the Agreement is concluded electronically, Lead Healthcare shall take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a secure web environment. If the Client is paying electronically, Lead Healthcare shall also take appropriate security measures.

Article 5 - Cancellation Right
1. Clients who are Consumers only are entitled to revoke (dissolve) the Agreement during a period of 14 days without giving reasons, with due observance of the provisions of Article 5, paragraph 5.
2. The period referred to in Article 5 paragraph 1 shall commence on the day following the conclusion of the Agreement.
3. If a Consumer exercises their cancellation right, they must report this to Lead Healthcare within the period referred to in Article 5 paragraph 1 by completing the standard form included at the end of these General Terms and Conditions or in an alternative, unambiguous manner to Lead Healthcare.
4. The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the cancellation right lies with the Consumer.
5. If a Consumer exercises their cancellation right after having first requested Lead Healthcare to start performing the Services/the Agreement before the end of the period referred to in Article 5 paragraph 1, the Consumer shall owe Lead Healthcare an amount that is proportional to the part of the Agreement that was fulfilled by Lead Healthcare on the date of cancellation. The Consumer acknowledges by accepting these General Terms and Conditions that in this event they will lose their cancellation right for the part of the Agreement that has been fulfilled, and Lead Healthcare shall confirm this to the Consumer.
6. If a Consumer exercises their cancellation right, all additional agreements shall be dissolved by operation of law.

Article 6 - Obligations in the event of cancellation
1. If Lead Healthcare makes it possible for a Consumer to send the cancellation referred to in Article 5 electronically, it shall send a confirmation of receipt immediately after receipt of that notification.
2. Lead Healthcare shall reimburse all payments made by a Consumer without delay and no later than 14 days after the date on which a Consumer exercises their cancellation right.
3. Lead Healthcare shall use the same payment method as the Consumer unless the Consumer agrees to an alternative payment method. The Consumer shall be refunded free of charge.

Article 7 - Consent
1. Client consent is required for the performance of the Services and thus the Agreement. By scheduling the Services, the Client gives explicit and unambiguous consent for those Services and the date on which those Services take place. This complies with the consent requirement, except and to the extent that the Client is under the age of 16, in which case the consent of the parent(s) and/or legal representative(s) is also required.
2. Lead Healthcare shall inform the Client of the intended Services in an unambiguous manner and, if requested, in writing. Lead Healthcare shall inform Clients under the age of 12 in a way that is easy to understand.

Article 8 - Performance
1. Lead Healthcare shall take the utmost care when performing the Services and thus the Agreement, comply with applicable laws and regulations and adhere to any instructions from regulators such as those of the IGJ. If necessary, Lead Healthcare shall engage one or more doctors who are listed in the BIG register.
2. The Services are performed at the location/locations that Lead Healthcare has proposed in the Offer and that the Client has accepted.
3. Lead Healthcare is entitled to engage certified third parties, such as doctors, for the performance of the Services.
4. The Services are performed on the date/dates that Lead Healthcare has proposed in the Offer and that the Client has accepted. If the Services cannot be performed or cannot be performed on time, the Client has the right to cancel the Agreement.
5. The Client is obliged to provide all documents and data requested by Lead Healthcare to Lead Healthcare in a timely manner using the requested form, in the absence of which the non-performance or late performance of the Services and thus the Agreement cannot be attributed to Lead Healthcare, thereby entitling Lead Healthcare to delay performance of the Agreement or to cancel the Agreement.
6. The Client guarantees the correctness of the documents and information requested in Article 8, paragraph 5, even if they originate from third parties.
7. The Client shall provide Lead Healthcare on their own initiative with all documents and data that they foresee is or may be relevant for the performance of the Services and thus the Agreement.
8. The Client shall cooperate fully with Lead Healthcare to provide all information necessary for the performance of the Services and thus the Agreement, including the prompt completion of instructions issued by or on behalf of Lead Healthcare.


Article 9 - Duration, cancellation and extension
1. The Client is entitled at all times to cancel an Agreement that has been concluded for an indefinite period, with due observance of the agreed notice period and in the absence thereof with a notice period of no more than three months.
2. An Agreement that has been entered into for a definite period shall end by operation of law without notice after the expiry of that period unless otherwise agreed. 
3. If the Agreement referred to in Article 9 paragraph 2 is tacitly renewed after expiry of the definite period, the Agreement shall apply from that date for an indefinite period as referred to in Article 9 paragraph 1.
4. Contrary to the provisions of Article 9, paragraphs 1 and 2, Lead Healthcare is entitled to prematurely terminate the Agreement with immediate effect if the Client is in a state of suspension of payment or bankruptcy or if a request for bankruptcy has been filed.
5. Upon termination of the Agreement on the basis of said Article 9, Lead Healthcare shall never be obliged to pay compensation for damages or otherwise.

Article 10 - Payment
1. Lead Healthcare performs the Services at the agreed prices.
2. If the Client is a Consumer, they are obliged to pay any price agreed prior to performance of the Services, as soon the Agreement is concluded, in the manner indicated by Lead Healthcare, in the absence of which Lead Healthcare shall not perform the Services and thus the Agreement.
3. If the Client is a Company, it is obliged to pay the agreed amount in the agreed manner, failing which it must settle that amount within the period stated on the invoice.
4. The Client is obliged to fully reimburse Lead Healthcare for any costs that are not included in the price referred to in Article 10 paragraph 3 at first request unless explicitly agreed otherwise.
5. The parties can agree that the Client must pay a deposit. If a deposit has been agreed, the Client must pay the deposit before a start is made on the performance of the Services and thus the Agreement.
6. The Client may not derive any rights or expectations from a previously issued estimate unless the parties have explicitly agreed otherwise.
7. Lead Healthcare is entitled to annually increase the agreed prices in line with the rate of inflation.
8. The Client is obliged to pay all outstanding charges and any costs immediately, in full and without delay, within the agreed periods as stated on the invoice or otherwise to the specified account number.
9. If the Client is declared bankrupt, all outstanding charges, any costs and all other obligations of the Client shall become immediately due and payable.
10. If the Client fails to comply or comply in a timely manner with the agreed payment conditions, the Client that is a Company is in default by operation of law. The Client that is a Consumer is only in default after the date of the 14-day expiry period stated in a written reminder that includes a breakdown of the extra-judicial costs.
11. From the date on which the Client that is a Company is in default, it will owe the statutory commercial interest from the first day of default until the date of full settlement, as well as the extra-judicial costs in accordance with Article 6:96 of the Dutch Civil Code, to be calculated according to the graduated scale specified in the Netherlands Extra-judicial Collection Costs Decree dated 1 July 2012. If Lead Healthcare has incurred additional or higher costs, these costs are also eligible for reimbursement.

Article 11 - Privacy
1. Lead Healthcare processes the (personal) data that is necessary for the performance of the Services and thus the Agreement and/or that must be processed based on a legal obligation with the utmost care, with due observance of the applicable law and regulations and with due observance of the provisions of the applicable privacy statement.
2. By accepting these General Terms and Conditions, the Client declares to have acknowledged and accepted the content of the Privacy Statement.

Article 12 - Confidentiality
1. Parties undertake to maintain the confidentiality of all confidential information obtained within the scope of an Offer and/or an Agreement, such as advice, reports and/or designs issued by Lead Healthcare.
2. The confidentiality requirement does not apply if the information in question is already public/generally known and/or the information is not confidential and/or the parties and/or one party is obliged to disclose it based on a legal obligation and/or court decision.Article 13 - Suspension
1. Lead Healthcare has the right to retain the documents and data it receives or produces if the Client fails to comply fully with their obligations.
2. Lead Healthcare is entitled to suspend the performance of the Services and thus of the Agreement if the Client is in default with the fulfilment of its obligations under the Agreement, without Lead Healthcare being liable for any damage that the Client suffers as a result.

Article 14 - Force majeure
1. Lead Healthcare is not liable if it cannot fulfil the Agreement due to force majeure.
2. Force majeure, as referred to in Article 14 paragraph 1, includes in any case (but not exclusively):
(i) failure by suppliers to fulfil their obligations to Lead Healthcare and that affect the performance of the Services and thus the Agreement,
(ii) failure by third parties to fulfil their obligations to the Client and which affect the performance of the Services and thus the Agreement,
(iii) inadequacy of software and/or goods or services of third parties that are necessary for the performance of the Services and thus of the Agreement,
(iv) government action (for example, as a result of a pandemic or epidemic),
(v) outages of electricity, internet, data network and/or telecommunication facilities,
(vi) illness of individuals employed or commissioned by Lead Healthcare.

Article 15 - Limitation of Liability
1. If any result set out in the Agreement is not achieved, Lead Healthcare is only liable for this if Lead Healthcare has explicitly guaranteed that result in the Agreement.
2. If Lead Healthcare has failed by imputation in the fulfilment of the Agreement, it shall only be liable up to a maximum amount of
€500,000.00 per event. Lead Healthcare is never liable for consequential damage and/or indirect damage such as loss of profit, loss suffered, loss of savings, damage due to business interruption, capital losses, delay damage, interest damage and immaterial damage.
3. The Client indemnifies Lead Healthcare against all claims from third parties as a result of a defect caused by a service provided by the Client to third parties and which also consisted of Services provided by Lead Healthcare to the Client.
4. Advice provided by Lead Healthcare, in any form whatsoever, can never be regarded as medical advice.
5. Advice provided by Lead Healthcare based on incomplete and/or incorrect data by the Client shall never be a ground for liability of Lead Healthcare.
6. Advice provided by Lead Healthcare is never binding and only advisory in nature.
7. Lead Healthcare does not guarantee that the results of the Services provided are always reliable.
8. All claims from the Client due to shortcomings on the part of Lead Healthcare shall lapse if they have not been reported in writing to Lead Healthcare within one year after the Client was aware or could reasonably have been aware of this.


Article 16 - Complaint procedure
1. The Client can notify Lead Healthcare of complaints via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/
2. Complaints submitted to Lead Healthcare will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, Lead Healthcare will reply within 14 days with a confirmation of receipt and an indication of when the Client can expect a more detailed answer.

Article 17 - Applicable law
All Offers and/or Agreements to which these General Terms and Conditions apply are governed exclusively by the laws of The Netherlands.

Article 18 - Amendments
Lead Healthcare reserves the right to amend these General Terms and Conditions and shall inform the Client of this.


Annexe: Standard cancellation form

[only complete and return this form if you wish to cancel the contract]
 
To:       

Lead Healthcare B.V./ Lead Healthcare Covid Services B.V.* located in (3743 JN) Baarn at Luitenant Generaal van Heutzstraat 8, e-mail info@leadhealthcare.nl

I/We* hereby wish to inform you that I/we* are cancelling our agreement for the provision of the following service: [details of service],

 
Ordered on [order date]

[Name of consumer(s)]

[Address of consumer(s)]

[Signature of consumer(s)] (only if this form is submitted on paper)

[Date]

*Delete or complete as applicable.
 
Lead Healthcare Covid Services B.V. | Luitenant Generaal Van Heutszlaan 8, 3743 JN Baarn, The Netherlands
t. +31 (0)85-0658002 | info@covidsnelteststraat.nl | KvK 77307771 | IBAN NL09RABO0358059291 | BTW NL860966148B01