Privacyverklaring

Privacy verklaring / Privacy statement 
Lead Healthcare
Versie maart 2021 / Version March 2021

1.        Inleiding
Via onze websites www.leadcovidservice.nl, en https://afspraak.testenvoortoegang.nl kunt u een afspraak maken voor een Corona-sneltest. Wij verwerken uw persoonsgegevens zowel voor het maken van de afspraak als voor het afnemen van de sneltest en het verwerken van de testuitslag.  Wij doen dat vanzelfsprekend op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de geldende (privacy-) regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Wet publieke gezondheid (Wpg).

2.        Reikwijdte
Wij informeren u in deze privacyverklaring over de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken voor het maken van de afspraak, het afnemen van de sneltest en het verwerken van de testuitslag. Wij voldoen daarmee aan de informatieverplichting van artikel 13 en 14 van de AVG. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook door middel van cookies. Daarop ziet deze privacy verklaring niet. Wij verwijzen u daarvoor naar ons cookiestatement.


3.        Verwerkingsverantwoordelijke
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Wij zijn:
Lead Healthcare Covid Services B.V.
Luitenant-Generaal van Heutszlaan 8
3743 JN Baarn
E-mail: administratie@covidsnelteststraat.nl 
KvK-nummer: 77307771
Onze functionaris voor de gegevensbescherming is bereikbaar via: dpo@leadhealthcare.nl.

4.        Persoonsgegevens, doelen en grondslagen
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u afsluiten voor het afnemen van de sneltest verwerken wij op grond van artikel 6 lid 1 onder b AVG en artikel 30 lid 3 onder a UAVG de volgende persoonsgegevens:
- Volledige naam
- Geslacht
- Geboortedatum
- E-mailadres (voor bevestiging afspraak en terugkoppelen uitslag)
- Mobiel nummer (idem)
- Bezoekdatum, soort test, locatie en tijdsslot
- Testuitslag

En, als u een certificaat wenst te krijgen:
- Certificaat

En, als u voor de test moet betalen:
- Betaaltransactie gegevens

Voor het voldoen aan artikel 21 e.v. Wpg verwerken wij op grond van artikel 6 lid 1 onder c AVG daarnaast de volgende persoonsgegevens als de testuitslag positief is:
- Geboortedatum
- Adres
- BSN
- Klachten
- Eerste dag ziekmelding (ten behoeve van bron-en contactonderzoek GGD)
- Testsoort

Uw BSN en documentnummer wordt gecontroleerd en vastgelegd in de teststraat. Voor het afnemen van de test dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen.

5.        Verstrekking, verdere verwerking en doorgifte
Behoudens verstrekking van uw persoonsgegevens aan de GGD bij een positieve testuitslag op grond van het bepaalde in de Wpg en aan het PCR test laboratorium voor het uitvoeren van een PCR test, verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wel delen wij uw persoonsgegevens soms met onze verwerkers, zoals aan onze IT-partner die onze websites beheert en onze hostingprovider, onze notificationprovider en onze betaalprovider. Dat zijn partijen die uw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken. Wij maken met verwerkers altijd afspraken over het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij leggen die afspraken vast in verwerkersovereenkomsten. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de EER.

6.        Bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren of verdere verwerking verplicht.

7.        Uw rechten
Op grond van de AVG heeft u recht op inzage in en correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u in bepaalde situaties recht op verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid. U kunt uw rechten effecturen door middel van de contactgegevens onder 3. Wij reageren in beginsel binnen een maand.

8.        Vragen en klachten
Als u een vraag of een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan horen wij dat graag. U kunt daarvoor gebruikmaken van de contactgegevens onder 3. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9.        Wijziging
Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

1.        Introduction
You can use our websites www.leadcovidservice.nl and https://afspraak.testenvoortoegang.nl/ to make an appointment for a Corona rapid test. We process the personal data you submit to make the appointment, take the rapid test, and process the test result.  We do this with the utmost care and in compliance with the applicable privacy regulations, including the General Data Processing Regulation (AVG), the General Data Protection Regulation Implementation Act (UAVG) and the Public Health Act (Wpg).

2.        Scope
In this privacy statement, we inform you about the personal data we collect and process for making the appointment, taking the rapid test and processing the test results. We, therefore, comply with the information obligation of Articles 13 and 14 of the GDPR. We also process your personal data by using cookies. This privacy statement does not cover the use of cookies. For further information, please refer to our cookie statement.


3.        Controller
We are the controller of the personal data that we collect and process. We are:
Lead Healthcare Covid Services B.V.
Lieutenant-General van Heutszlaan 8
3743 JN Baarn
Email: administration@covidsnelteststraat.nl 
Commerce number: 77307771
Our data protection officer can be contacted at: dpo@leadhealthcare.nl.

4.        Personal data, purposes and principles
We process the following personal data for the following purposes:

For the performance of the contract that we conclude with you in order to conduct the rapid test, we process the following personal data pursuant to Article 6(1)(b) GDPR and Article 30(3)(a) UAVG:
- Full name
- Gender
- Date of birth
- Email address (for confirmation of appointment and feedback on results)
- Mobile number (idem)
- Visit date, test type, location and time
- Test result

And, if you wish to obtain a certificate:
- Certificate

And, if you have to pay for the test:
- Payment transaction data

For compliance with article 21 et seq. Wpg, we also process the following personal data pursuant to Article 6(1)(c) GDPR if the test result is positive:
- Date of birth
- Address
- Citizen Service Number (BSN)
- Complaints
- First day reporting sick (for source and contact investigation GGD)
- Test type

Your citizen service number and document number will be checked and recorded in the test street. You must show a valid I.D. to take the test.

5.        Disclosure, further processing and transfer
Except for disclosing your personal data to the GGD in the event of a positive test result based on the Wpg provisions and the PCR test laboratory for performing a PCR test, we will not disclose your personal data to third parties. We sometimes share your personal data with our processors, such as our I.T. partner who manages our websites and our hosting provider, our notification provider and our payment provider. These are parties that process your personal data on our behalf. We always make agreements with processors about the processing of your personal data. We record these agreements in processor agreements. We do not pass on your personal data to countries outside the EEA.

6.        Retention

We will not process your personal data for any other purpose than indicated in this privacy statement. Your personal information will not be kept longer than is necessary for these purposes unless a legal provision requires storage or further processing.

7.        Your rights
Under the GDPR, you have the right to access and rectify your personal data. You also have the right to erasure, to restrict processing, to objection and to data portability in certain situations. You are entitled to exercise your rights by using the contact details under 3. In principle, we will respond within one month.

8.        Queries and complaints
If you have a query or a complaint about how we process your personal data, please let us know. You can do this by using the contact details under 3. You can also submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority.

9.        Amendment
We reserve the right to amend this privacy statement. We therefore advise you to consult this Privacy Statement regularly.

 
Lead Healthcare Covid Services B.V. | Luitenant Generaal Van Heutszlaan 8, 3743 JN Baarn, The Netherlands
t. +31 (0)85-0658002 | info@covidsnelteststraat.nl | KvK 77307771 | IBAN NL09RABO0358059291 | BTW NL860966148B01